Milieu

Prolock opgenomen in milieu database!


Prolock opgenomen in milieu database!

Het Hardenbergse bedrijf Profextru Productie B.V. is producent van zeer innovatieve, unieke producten voor toepassing in oeverbescherming en dijkbescherming. Mede door het grondstoffenakkoord en het klimaatakkoord worden opdrachtgevers bewuster om duurzaam in te kopen. Kernwoorden als milieu, duurzaamheid en circulaire economie spelen hierbij een belangrijke rol. Dit was dan ook de aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de werkelijk milieu-impact van onze producten.

Wat wordt bedoeld met milieu-impact?.
De milieu-impact van de Prolock producten zijn bepaald door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA). Met LCA wordt de milieu-impact van een product onderzocht, door de gehele keten van dat product te analyseren. In het geval van de Prolock omvat de keten de productie van de grondstoffen, de productie van de onderdelen van de damwand, de montage in het werk, tot en met de verwijdering van de damwand en de verwerking van de restmaterialen.
Op welke milieu indicatoren wordt milieu-impact gemeten?
Het milieuprofiel bestaat uit elf milieu effectcategorieën (ofwel milieu-indicatoren), zie onderstaande tabel.
Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?
Stichting Stimular heeft de LCA is uitgevoerd voor Prolock Omega, Sigma en Delta conform de wettelijke eisen, ISO-normen en de SBK-Bepalingsmethode. Deze methode bevat rekenregels voor het berekenen van de milieuprestatie. Het doel van een LCA studie is dan ook de milieu-impact van de producten te bepalen en deze informatie over te dragen aan de Nationale milieudatabase, zodat deze informatie gedeeld en gecommuniceerd kan worden met opdrachtgevers, aannemers en andere belanghebbenden.
Wat is de Nationale Milieudatabase?
Bij de ontwikkeling en realisatie van gebouwen en werken zal steeds vaker worden gekozen voor materialen en grondstoffen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Om de milieubelasting van een werk te kunnen bepalen, wordt door Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van DuboCalc. Dit instrument wordt gevoed door de Nationale Milieudatabase, waarin milieu-informatie is opgenomen over producten en materialen.
Voor wie is deze informatie?
Met deze informatie kunnen opdrachtgevers met behulp van het rekeninstrument Dubocalc de milieuprestaties van het gehele bouwwerk bepalen over de gehele levenscyclus.

Het eindresultaat, namelijk de milieuprofielen van de Prolock producten en de milieuverklaringen, is voor externen beschikbaar via de Nationale Milieudatabase en DuboCalc. Ook kan Profextru Productie B.V. zelf de milieuprofielen aan partijen verstrekken. Op de website is tevens aanvullende informatie beschikbaar en zijn diverse documenten te downloaden.
Wie controleert deze gegevens?
Producten en materialen worden niet zomaar opgenomen in de Nationale Milieudatabase, hiervoor moet een onafhankelijk onderzoek worden gedaan. Op 8 september 2017 heeft Harry van Ewijk (SGS, SBK-erkend LCA-deskundige voor toetsing) het Stichting Stimular dossier “Levenscyclusanalyse (LCA) van Prolock oeverbescherming - Profextru Productie B.V.” van 6 september 2017 finaal getoetst volgens het SBK-Toetsingsprotocol.
Welke producten zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase?
Omdat Prolock voor elke oever een maatwerk hybride oplossing biedt, is er geen standaard samenstelling, daarom heeft Profextru ervoor gekozen om aparte profielen aan te leveren voor het scherm en de palen. Deze milieuprofielen van de “losse” onderdelen van het hybride systeem zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase, zodat opdrachtgevers voor elk project de milieu-impact kunnen bepalen.

"We zijn erg tevreden over de samenwerking met Stimular en de resultaten uit de LCA studie. Met dit rapport hebben we nu een duidelijk verhaal en een goede onderbouwing van onze producten naar opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid en milieu. Verder zijn we trots op het feit dat uit vergelijking van verschillende materialen blijkt, dat onze hybride maatwerk producten milieuvriendelijker zijn dan alle traditionele damwand systemen."

- Henry Hoekman

Download hier het volledige LCA-rapport

Dit rapport is een openbare versie van het LCA-rapport, waaruit bedrijfsvertrouwelijke informatie is verwijderd. De Levenscyclusanalyse (LCA) is uitgevoerd conform de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

Download nu!